Etusivu » Pro Henkilöstö

Käytännönläheinen henkilöstöhallinnon järjestelmä

Jaa sivu:

Pro Henkilöstö -palvelu tiivistettynä

Pro Henkilöstö pk-organisaatioille (alle 100 työntekijää) suunniteltu käytännönläheinen henkilöstöhallinnon järjestelmä, johon on koottu hyödyllisiä arkipäivän perustyökaluja niille, joilla ei ole varsinaista henkilöstöpäällikköä / HR-manageria.

Palvelu on käyttäjäystävällinen ja helposti ymmärrettävä. Tavoitteemme on ollut, että organisaation henkilöstöhallinnon vastuuhenkilö pystyy suoriutumaan tehtävistään tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ja kaikki dokumentit löytyvät yhdestä turvallisesta paikasta.

Monesti perinteinen henkilötietojen käsittely ja hajallaan olevat dokumentit ovat tietoturvaongelma ja merkittävä riski.

Pro Henkilöstö -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
 • työpaik­kail­moi­tuksen julkai­seminen -> syntyy hake­mus­lomake
 • työha­ke­mukset määrä­päivään mennessä
 • haas­ta­tel­tavien valinta ja kutsuminen haas­tat­teluun
 • työhön­ot­to­haas­tattelut
 • työhön otet­tavien valinta ja heille ilmoit­taminen
 • koulu­tuksien merkit­seminen palvelussa olevaan koulu­tus­re­kis­teriin
 • työsopimus
 • tulevan työn­tekijän tarkis­tuslista
 • työn­te­kijälle luovu­tettavat asiat ja tavarat sekä kuit­taukset
 • työhön perehdytys
 • työno­pastus
 • kehi­tys­kes­kustelut
 • työteh­tävien vaih­tuminen ja uuteen perehdytys/opastus
 • suullinen huomautus
 • varoi­tus
 • työsuhteen irti­sa­nominen
 • työsuhteen purkamis-/purkau­tu­mi­sil­moitus
 • lähtevän työn­tekijän tarkis­tuslista
 • luovu­tettujen asioiden ja tava­roiden palaut­taminen sekä kuit­taukset
 • lähtö­haas­tattelu
 • työto­distus
 • työntekijän vaitiolo- ja salassapitosopimus
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • palautelomake
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • ilmoitus työnantajalle työssä koetusta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • työntekijän vuosilomatoive

Laaja versio

 • organisaation oma perehdytys
 • organisaation oma työnopastus
 • todistus perehdytyksestä / työhön opastamisesta
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • työhyvinvointisuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 • yhdenvertaisuussuunnitelma
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi työpaikalla
Muuta
 • henkilöön liittyviin lomakkeisiin voi ladata olemassa olevia dokumentteja PDF-formaatissa
 • henkilörekisteri

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.hr-jarjestelma.fi

Pro Henkilöstö -palvelu

Scroll to Top